تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب مهریه

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

302-آیا چنانچه زوجه ای با تنظیم اقرارنامه رسمی اعلام وصول تمامی مهریه تقویم شده خود طی یک فقره چک بانکی از زوج خودرا نماید،

با عنایت به تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت، میتوان سندی تنظیم نمود مبنی بر اینکه زوج اقرار نماید چون مبلغ چکی که بابت مهریه همسر خود صادر نموده، به دلیل عدم موجودی، وصول نشده و ضمن استردادچک،ذمه نامبرده در مقابل مهریه همسرش کماکان مشغول بوده و مفاداقرار نامه قبلی بلااثر وکان لم یکن اطلاق شود؟


‌ماده 70 - سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعولیت آن‌ثابت شود.
‌انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
‌مأمورین قضایی یا اداری كه از راه حقوقی یا جزایی انكار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
‌تبصره - هر گاه كسی كه به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی كرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود كه اقرار یا تعهد او در‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یافته طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چك‌یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

((درخصوص مراجعه مقر به مراجع قضائی شکی نیست غرض تنظیم سند فیمابین مقر ومقرله  در دفاتراسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم قضائی است.))

یک نظر :

شاید بتوان از تبصره فوق استفاده نمود و از مقرله اقرار قبلی اقراری اخذ نمود ومبادرت به تنظیم سند نمود چون چک مورد اشاره وصل نشده ذمه وی همچنان مشغول ست و بری الذمه نشده است. 


طبقه بندی: مهریه، اقرار،
[ پنجشنبه 17 مرداد 1392 ] [ ساعت 09 و 35 دقیقه و 11 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]