تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب وکالت

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

315-بعد از تنظیم و امضای سند وكالت مشخص میشود ملك در رهن شخص میباشد و وكیل از دفتر خانه شكایت می كند چرا دفتر خانه در رهن بودن را أعلام ننموده است و وی سند أزاد ملك را خریده است با توجه به اینكه سند تنظیمی صرفا وكالت میباشد ایا دفتر خانه مسئول است؟ (لازم به ذكراست در سند مالكیت در رهن بودن ملك صراحتا قید شده است.)
طبقه بندی: وکالت،
[ سه شنبه 19 شهریور 1392 ] [ ساعت 00 و 14 دقیقه و 44 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

307-رویه قضاییه دادگاه ها در مورد اعتبار اسناد رسمی چگونه است؟
طرح مسئله : تمامی ورثه وكالت فروش بلاعزل به مادر خود می دهند و مادر به استناد وكالت سند را بنام یكی از وراث می نماید و ورثه دیگر مدعی می شوند سند وكالت كاری و اداری می خواستند نه وكالت فروش و از دفترخانه به دادگاه شكایت می كنند حال رویه قضاییه دادگاه ها در پرونده های اینچنینی كه متعاملین مدعی عدم اطلاع از مفاد سند می شوند و سردفتر را متهم به تبانی می كنند چیست ؟
طبقه بندی: وکالت،
[ جمعه 1 شهریور 1392 ] [ ساعت 10 و 59 دقیقه و 57 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

299- وکالت
نوع وکالت : وکالت فروش
موردوکالت :انجام هرنوع معامله وتنظیم هرنوع سند تحت هریک ازعقوداسلامی اعم بیع . صلح .یاهرنوع فروش وانتقال .اجاره .رهن .جعاله .هبه وغیره فقط به نام خودوکیل می باشد. ضمنا وکیل حق انتقال موردوکالت رابه نام دیگری غیرازخودندارد
حدوداختیارات : بااختیارتامه ووکالت مطلقه هرگونه عمل وامضاء واقدام وکیل به منزله عمل وامضاء واقدام موکل می باشد ضمنا موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل راتاانجام موردوکالت ازخودسلب وساقط نمود
سوال : باتوجه به سند بالا موکل اقدام به سندصلحی کرده است بین خودش وشخص ثالت دیگر بدون اینکه منزل فک رهن شده باشد وهنوز وام به نام ایشان است ودراداره ثبت باوجود این سند وکالت درپرونده اقدام به انتقال مالکیت سند بدون اعلام انجام معامله به وکیل نموده است حال چگونه می توان این عقدصلح راابطال نمود وسند به نام وکیل به ثبت رساند ؟
طبقه بندی: وکالت،
[ شنبه 5 مرداد 1392 ] [ ساعت 20 و 19 دقیقه و 06 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

282- وکاالت و مسئولیت دفترخانه
1-آیا پس از تنظیم و امضای سند وكالت فروش قید مراتب وكالت در بنچاق قطعی قبلی براساس قوانین و مقررات الزامی می باشد؟
2-طرح مسئله : زوج سه دانگ وكالت فروش بلاعزل بنام زوجه تنظیم می نماید و دفترخانه مراتب وكالت را در بنچاق قطعی قید نمی نماید و زوج اصالتا ششدانگ ملك را به شخص ثالث می فروشد و زوجه مدعی مشود كه سه دانگ وكالت فروش بلاعزل دارد و تقاضای ابطال سند نسبت به سه دانگ را دارد حال آیا قانونا مسئولیتی متوجه دفترخانه تنظیم كننده سند وكالت می باشد یا خیر؟(توضیح اینكه در سند وكالت فروش موكل حق انجام عمل منافی با وكالتنامه را از خود سلب وساقط نموده است)
طبقه بندی: وکالت،
[ سه شنبه 11 تیر 1392 ] [ ساعت 00 و 19 دقیقه و 19 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

168- آیا شخص صغیر با ولایت قهری یا قیمومت می تواند وکیل در اسناد مالی و غیر مالی واقع شود?
طبقه بندی: وکالت، محجورین،
[ دوشنبه 3 مهر 1391 ] [ ساعت 21 و 59 دقیقه و 55 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

123- در سند وکالت فروش ملکی وکیل حق فروش و انتقال مورد وکالت را بهر کس و بهر شخص دارد ولی عبارت (ولو به خود) درج نگردیده است آیا وکیل می تواند آنرا به خود منتقل نماید؟

طبقه بندی: وکالت،
[ سه شنبه 10 مرداد 1391 ] [ ساعت 16 و 15 دقیقه و 40 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

115-چتاتچه در متن وکالتنامه اولیه حق توکیل بغیر و عزل وکلای انتخابی آمده باشد (کلمه ولو کرارا" قید نشده و نیر حق توکیل بعیر منحصرا" برای یک مرتبه نیز قید نشده است) آیا میتوان تفوض وکالت آنرا تقوض نمود و نیز چتاتچه دو یا سه بار وکالتنامه تفویض شده باشد می توان براساس آن سند قطعی تنظیم نمود یا نه ؟

طبقه بندی: وکالت،
[ چهارشنبه 4 مرداد 1391 ] [ ساعت 00 و 09 دقیقه و 55 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

114- در دفترخانه ای سند وكالتی تنظیم ودر مورد وكالت قید شده كه " طرح هر گونه دعوی از طرف موكل در خصوص پلاك ثبتی شماره xوپس از طی مراحل قانونی اخذ سند مالكیت بنام موكل ودستمزد وكیل 10درصد پلاك فوق خواهد بود "نظر اساتید در خصوص مطلب فوق چیست ؟آیا می توان چنین جمله ای در سند وكالت نوشت ؟

طبقه بندی: وکالت،
[ چهارشنبه 4 مرداد 1391 ] [ ساعت 00 و 07 دقیقه و 15 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

106-آیا نوشتن وکالت فروش برای اسنادی که در رهن است با این توضیح که ابتدا فک رهن وتسویه حساب با مرتهن سپس فروش آن ذکر گردد صحیح است اگر جواب مثبت است پس متن سند رهنی که درآن مالک متعهد گردیده از هرگونه نقل وانتقال حتی بصورت وکالت وصلح خوداری نماید راچگونه باید تفسیر کرد ؟

طبقه بندی: وکالت، املاک،
[ دوشنبه 19 تیر 1391 ] [ ساعت 17 و 50 دقیقه و 11 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

82- آیا دراسنادقطعی مشتمل به رهن اتومبیل كه دررهن شخص فروشنده باقی مانده اند آیامیتوان با این استدلال كه سندقطعی مشتمل بررهن دردست خریداراست خریدار بدون اذن واجازه فروشنده سند وكالت كابوتاژتنظیم نماید؟(وهمچنین اسناد شركتهای لیزینگ ایران خودرووسایپاو....)

طبقه بندی: سوال، خودرو، وکالت،
[ شنبه 27 خرداد 1391 ] [ ساعت 22 و 37 دقیقه و 34 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

72-ایا دفاتر لزومی به اخذ و نگهداری پرینت رسید هزینه های سند دارند ( منظور فیش هایی که بعد از کشیدن کارت از پرینتر دفتر دریافت می کنیم )؟ یا همان قبض تحریر و رسید صادره از دستگاه پوز کفایت می کند؟
طبقه بندی: وکالت،
[ سه شنبه 23 خرداد 1391 ] [ ساعت 08 و 36 دقیقه و 00 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

71- دروکالت فروشی که قیدعبارت( حتی انتقال به نفس خود)وجود نداردوفقط قید شده به هرشخص اعم ازحقیقی یاحقوقی ،وکیل میتواند سندراقطعی بنام خود بزند؟

طبقه بندی: وکالت، سوال،
[ دوشنبه 22 خرداد 1391 ] [ ساعت 21 و 01 دقیقه و 34 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

70- آیا وکیل وکالتنامه ای که حق توکیل به غیر رادارد میتوانددردوسند جداگانه مورد وکالت را به دوشخص متفاوت تفویض کند؟

طبقه بندی: وکالت، سوال،
[ دوشنبه 22 خرداد 1391 ] [ ساعت 20 و 40 دقیقه و 01 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

68- آیا در وکالتنامه های جامع میتوان حق عزل وکیل ، ضم وکیل یا انجام عمل منافی مورد وکالت را از موکل سلب و اسقاط نمود؟

طبقه بندی: سوال، وکالت،
[ چهارشنبه 17 خرداد 1391 ] [ ساعت 00 و 20 دقیقه و 59 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]