((نظربه اینکه طبق بندآلف رای شماره 43/17524-و-رمورخ 85/7/1 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران >هنگام تنظیم سنداجاره تکلیفی جهت اخذهرگونه گواهی وجودندارد>

متن رای در ادامه مطلب