تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب اقرار

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

424-اقرارنامه مالی تنظیم نمودم اقرار کنندگان که 8 نفر هستند 6 نفر سند را امضا نمودند ولی 2 نفر از امضا سند امتناع نمودند اکنون تکلیف چیست آیا اقرار نسبت به 6 نفر نافذ است یا خیر؟

طبقه بندی: اقرار،
[ یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 12 و 17 دقیقه و 34 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

302-آیا چنانچه زوجه ای با تنظیم اقرارنامه رسمی اعلام وصول تمامی مهریه تقویم شده خود طی یک فقره چک بانکی از زوج خودرا نماید،

با عنایت به تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت، میتوان سندی تنظیم نمود مبنی بر اینکه زوج اقرار نماید چون مبلغ چکی که بابت مهریه همسر خود صادر نموده، به دلیل عدم موجودی، وصول نشده و ضمن استردادچک،ذمه نامبرده در مقابل مهریه همسرش کماکان مشغول بوده و مفاداقرار نامه قبلی بلااثر وکان لم یکن اطلاق شود؟


‌ماده 70 - سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعولیت آن‌ثابت شود.
‌انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
‌مأمورین قضایی یا اداری كه از راه حقوقی یا جزایی انكار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
‌تبصره - هر گاه كسی كه به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی كرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود كه اقرار یا تعهد او در‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یافته طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چك‌یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

((درخصوص مراجعه مقر به مراجع قضائی شکی نیست غرض تنظیم سند فیمابین مقر ومقرله  در دفاتراسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم قضائی است.))

یک نظر :

شاید بتوان از تبصره فوق استفاده نمود و از مقرله اقرار قبلی اقراری اخذ نمود ومبادرت به تنظیم سند نمود چون چک مورد اشاره وصل نشده ذمه وی همچنان مشغول ست و بری الذمه نشده است. 


طبقه بندی: مهریه، اقرار،
[ پنجشنبه 17 مرداد 1392 ] [ ساعت 09 و 35 دقیقه و 11 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

130 - دو سوال

1- محاسبه ی حق الثبت و حق التحریر در سند اقرار به وصول مهریه بر چه اساسی است؟ (ممکن است مهریه وجه یا سکه به تعداد معین باشد)

2- در تنظیم اسناد رهنی ، تقسیم نامه ، وقف و اجاره اخذ جه استعلاماتی تکلیف میباشد ؟
طبقه بندی: اقرار، حق التحریر، حق الثبت،
[ جمعه 20 مرداد 1391 ] [ ساعت 17 و 50 دقیقه و 40 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

110-در اقرار به وصول مهریه برای حق التحریر آیا سند مالی است ویا غیر مالی ؟ ودر صورت مالی بودن اگر در اقرار نامه مذکور از مبلغ ذکری نشود وفقط (کلیه مهریه وصداق مندرج در سند نکاحیه شماره ....)ذکر شود آیا باید حق التحریر برچه اساسی دریافت شود؟
طبقه بندی: اقرار،
[ چهارشنبه 28 تیر 1391 ] [ ساعت 11 و 21 دقیقه و 07 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

85- عقد نکاح منقطع فیمابین زوج و زوجه واقع شده است و مهریه نیز در عقدنامه موقت درج نشده است ولی زوج و زوجه درخصوص میزان مهریه قبلا توافق نموده و تعیین نموده اند آیا دفترخانه میتواند اقرارنامه یا سندی مشابه مبنی بر میزان مهر ضمن عقد نکاح تنظیم نماید ؟ اگر پاسخ مثبت است این سند مالی است یا غیر مالی ؟
طبقه بندی: نکاح، اقرار، سوال،
[ پنجشنبه 1 تیر 1391 ] [ ساعت 15 و 55 دقیقه و 17 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

73-در اسناد تنظیمی اقرار که طرفین بعد از اخذ مبلغی اقرار به ترک دعوی می نمایند اگر زمین منظور در سند به ارث رسیده باشد آیا بدون اخذ و دریافت فرم نوزده مالیات بر ارث می توان سند اقرار به ترک دعوی را به امضای وراث رساند؟

طبقه بندی: اقرار، سوال،
[ سه شنبه 23 خرداد 1391 ] [ ساعت 23 و 44 دقیقه و 51 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]