تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب تعهد و تضمین

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

289- تعهد
در اسناد تعهد كه شخص ضامن متعهد می شود چنانچه متعهد اصلی در اثر قصور باعث ایجاد خسارت به شركت شود متعهد به جبران خسارت می شود و با متعهد اصلی مسئولیتی تضامنی دارد آیا متن مندرج در بند 46 مجموعه بخشنامه های ثبتی باید درسند تعهد قید شود یا خیر؟ (استنباط حقیر از این بند این است كه شرط اجرای این بند این است كه بدهی بر ذمه متعهد اصلی مستقر شود سپس از وی ضمانت شود و شامل موردی نمی شود كه هنوز متعهد اصلی بدهی ندارد و درصورت ورود خسارت و عدم انجام تعهدات بدهی بر ذمه وی مستقر می شود میباشد ضمن اینكه ماده709 قانونی مدنی هم موارد رجوع ضامن به مضمونه عنه را مشخص نموده و دلیلی ندارد كه حكم قانون مجدد در سند قید شود ضمن اینكه از لحاظ عملی اثبات پرداخت دین توسط ضامن مشكل است.
-----------------------------------------
بند 46- چون غالب سردفتران اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد ضامن این نوضوع را قید نمی كنند كه در صورت پرداخت بدهی از طرف ضامن (مطابق ماده 709 قانون مدنی ) حق دارد بموجب همان سند مضمون عنه را تعقیب و علیه او اجرائیه صادر نماید و در نتیجه مشكلاتی دارد بموجب همان سند ضمون نه را تعقیب و علیه او اجرائیه صادر نماید و در نتیجه مشكلاتی بوجود می آید، مقتضی است به كلیه دفاتراسناد رسمی حوزه ثبتی خود دستور دهید كه سردفتران اسناد رسمی در اسناد ضمان تصریح نمایند كه ضامن (درصورت بدهی) حق مراجعه به مضمون عنه و وصول وجه را از طریق صدور اجرائیه دارد، البته پس از احراز این موضوع كه دین بوسیله ضامن پرداخت شده است ضامن می تواند با صدور اجرائیه حسب مورد طلب خود را از مضمون عنه وصول كند.
----
ماده 709- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ،ولی میتواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی  برائت اورا تحصیل نماید ومدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
طبقه بندی: تعهد و تضمین،
[ جمعه 21 تیر 1392 ] [ ساعت 23 و 53 دقیقه و 39 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

279- تعهد نامه
یا نوشتن تعهد با متن زیر بصورت گواهی امضا صحیح است یا خیر ؟كه از مقررات وشرایط اعطای تسهیلات بانكی ومعرفی كمیته امداد امام خمینی(ره) كاملا آگاهی داشته وتمامی موارد راقبول نموده ومتعهد میگردم كل مبلغ دریافتی را جهت فعالیت در رشته مغازه با رعایت شرایط ذیل هزینه نموده وتلاش نمایم در زمان تعیین شده به خود كفایی برسم1)بازرسان وكارشناسان كمیته امداد امام خمینی (ره)حق نظارت بر عملیات موضوع این تعهد نامه را داشته و تعهد مینمایم اطلاعات مورد درخواست بازرسین را بطور صحیح به ایشان ارائه نمایم 2)متعهد میگردم از سرمایه فوق صرفاً در رشته وحرفه فوق الذكر استفاده نموده ونسبت به افزایش آن ساعی وكوشا باشم3)متعهد میگردم در رابطه با هر گونه تغییر حرفه با تبدیل وسایل كار،دارایی هاو امكانات،امداد را مطلع نموده وبا هماهنگی كارشناسان كمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نمایم4)متعهد میگردم راهنمایی هاو توصیه های ارائه شده از طرف كارشناسان امداد را پذیرفته وبدقت به آن عمل نمایم5)متعهد میگردم در صورت عدم توانایی برای ادامه فعالیت در حرفه فوق موضوع را به واحد خود كفایی امداد اطلاع داده وبراساس تصمیم واحد خود كفایی عمل نمایم 6)متعهد میگردم هر گونه تغییر وجابجایی محل سكونت ویا محل اجرای طرح خودكفایی را كه در فرم های( الف-21)و(1-ب-22)اعلام داشته ام سریعاً به واحد خود كفایی شاخه امداد اطلاع دهم7)متعهد میگردم اقساط وام خود را در موقع مقرر به حساب تعیین شده واریز وكپی رسیدآن رابه واحد خود كفایی شاخه امداد تحویل نمایم 8)متعهد می گردم در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر علاوه بر برگشت مبلغ کل مانده بدتمامی خسارت را بنا به تشخیص کمیته امداد جبران نمایم لذا به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات فوق اسناد تضمینی بملغ ......(1) ..ریال شامل چک سفته در وجه کمیته امداد سپرده ومتعهد می گردم در صورت عدم اجرای تهدات مذکور کمیته امداد مجاز است نسبت به انجام اقدام قانونی جهت وصول مبلغ تعهد شده از محل اسناد تضمینی اقدامات لازمه را به عمل اورد.
لازم بذکر است در محل علامت یک آنرا خط زده ومبلغی نمی نویسیم
-------------------

ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر :
2- دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء كننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنكه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شركتها ثبت شده باشد (اصلاحی 27/11/60)

طبقه بندی: تعهد و تضمین،
[ دوشنبه 3 تیر 1392 ] [ ساعت 01 و 42 دقیقه و 42 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]