تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب سید صولت یاوری سردفتر 116 اصفهان

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

نقدی برآیین نامه بیمه وبازنشستگی پیشنهادی کانون تهران

بنام خدا

نقدی برآیین نامه بیمه وبازنشستگی پیشنهادی کانون تهران

باتوجه به نظرخواهی  بعمل آمده کانون تهران درخصوص ارائه هرنوع نقد ونطر درمورد پیش نویس آیین نامه بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسنادرسمی ،ونظربه اهمیت موضوع برای کل خانواده نویسندگان راست کار، قبل ازانقضاء مهلت مقرر 10/03/1393،برخی نظرات وپیشنهادات اصلاحی بشرح زیر اعلام می شود..ضمنا لازم میدانم مراتب تشکرخودرا اززحمات مجموعه کانون تهران وخاصه تدوین کنندگان متن پیشنهادی اعلام نمایم زیرا علیرغم اجمال وکاستی های موجود درقوانین مورد عمل ، متن مناسبی با نوآوریها واصلاحات مفید ارائه داده اند.ذکراین نکته ضروی است که نقدوبررسی وذکر کاستی ها بسی ساده ترازتدوین ونوشتن وگردآوری است زیرا نقاد برسرشکارآماده، آنهم درمنطقه ای حفاظت شده فرود می آید وبه نوعی آماده خوراست .درحالی که تدوین ونگارش وارائه بسیاردشوارتراست وشجاعتی می طلبد که گوشه نشینانی چون صاحب این قلم شاید فاقد آن باشند .به هرروی ذکرنواقص وکاستی ها توسط نقاد صرفا به قصداصلاح وازسرخیرخواهی است وهرگزنافی ارزش کارتهیه کنندگان نبوده ونیست .علاوه براین ها ،این نقدوبررسی صرفا ازمنظرحقوقی است ولذا سایرهمکاران وصاحب نظران ازمنظرمقررات بیمه ودرمان وسایراموراجرائی چنانچه کاستی های دیگری ملاحظه نموده اند مراتب را به کانون تهران منعکس فرموده وذیل این نوشته نیز خطاهای نگارنده راکه قطعا کم هم نیست ،متذکرشوند.روش کاردراین نوشتار ،نقدوبررسی ماده به ماده بود وموادی که مورد نقدواقع نشده اند یا اشکالی ملاحظه نشده ویا بنده نیافته ام مضافا درابتداقصدداشتم تمام متن آیین نامه پیشنهادی رانوشته وذیل هرماده نقد وبررسی کنم ولی بدلیل طولانی  وملال آورشدن متن نهائی ازاین کارمنصرف شدم لذا همکاران به منظوربررسی این نوشته ، متن آیین نامه را ملاحظه ونقد هرماده راحسب مورد مطالعه وبررسی فرمایند.

 

 

اشكالات ماده یك :

1-  در قسمت 1-1 ، عبارت "ازقانون و"دراین آیین نامه" باتوجه به ذكرَآن درمتن ماده ،زائد به نظرمی رسد .زیرا تكرارغیرضروردرقانون نویسی قبیح است .

لذابند1-1 بدین شرح اصلاح شود:قانون : منظورقانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران و....................می باشد "

2-  دربند 2-1 بجای "است "، "می باشد" قید شود تا فعل همه جملات یكسان شود.

3-  بند 3-1 بشرح زیراصلاح شود"دفاتر : منظور ،دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده یك قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 می باشد ."

4-  دربند4-1 كاربرد كلمه "پوشش "به تنهائی وبدون هرنوع قرینه ،دارای ابهام است .كلمه "مندرجات "وكلمه"حمایت "،نیززائد است . لذا متن این بند به این  شرح اصلاح شود: بیمه : نوعی پوشش حمایتی الزامی است كه برمبنای قانون واین آیین نامه ، سردفتران ودفتریاران.اسنادرسمی ............ومسئولیت مدنی مورد پشتیبانی قرارمی دهد.

5-  دربند7-1 قسمت ب وج ، كلمه سن قبل از22و18 اضافه شود تارفع ابهام شود.

6-  بند1-9 نیزابهام دارد لذا پیشنهاد می شود بعدازعبارت "....عائله تحت تکفل آنها ...."،عبارت "...فراهم می نماید.."درج شود تاجمله کامل شود وسپس درجهت شمارش حمایت ها ومساعدت ها  ،عبارت "...که ازقبیل پرداخت وام ....................وتنظیم اوقات فراغت آنها می باشد." ،عینا درج شود تااشکال عبارتی وابهام ماده بدین ترتیب مرتفع شود.

7-  دربند10-1 درسطردوم قبل از"خواهد شد" ، حرف " یا " اضافه شود.وعبارت "دریكی ازبانكهای دارای مجوز ازبانك مركزی جمهوری اسلامی ایران " بدلیل بدیهی بودن موضوع ،حذف وبجای آن  عبارت "دریكی ازبانكهای دولتی ویاخصوصی " درج شود.زیرا اطلاق عنوان بانك ،وفعالیت تحت این عنوان منوط به اخذ مجوز ازبانك مركزی است .ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانكهای غیردولتی مصوب 1379 نیزموید این امرمی باشد . همین اشكال درمورد بند12-1 نیزصادق است وبایستی عینا طبق این بند اصلاح شود.

اشكالات ماده 2

1-  باتوجه به اینكه تاخیردرپرداخت وجوه عمومی طبق قسمت یك بندالف ماده 29آیین نامه قانون دفاتراسنادرسمی پیش بینی شده ودرصورت تاخیردرپرداخت زاید بریك هفته سردفتربه مجازات مقرردربندب وتاخیرزائد برپانزده روزبه مجازات مقرردربندج محكوم خواهد شدلذا باتوجه به ابهام متن پیشنهادی وابهامات مندرج دركل ماده 29 ،پیشنهاد می شود متن ماده مرقوم بعدازعبارت " اعلام نمایند ." بشرح زیراصلاح شود: "...اعلام نمایند.عدم پرداخت ،تاخیر ویاكسرپرداخت ده درصد مرقوم حسب مورد مشمول مجازات مقرردربندهای الف ،ب ویا ج ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون دفاتراسنادرسمی خواهدبود." ضمنا صرف ،"عدم اعلام"،بدلیل ناعادلانه بودن مراتب، تخلف محسوب نمی شود وبدین لحاظ نیزازمتن ماده پیشنهادی حذف شده است .

ماده 3- مفاد این ماده محل اشكال وفاقد محمل قانونی است زیرا محروم نمودن سردفتروعائله تحت تكفل وی به صرف عدم اعلام مشخصات افراد تحت تكفل ،خلاف قانون است .بویژه آن این وجوه متعلق به سران دفاترمی باشد .لذا متن ماده مرقوم بشرح زیر وباحالت اخباری وتوجیهی اصلاح شود:

"ماده 3- استفاده ازمزایای این آیین نامه وصدوردفترچه بیمه ، منوط به اعلام عائله تحت تكفل ،توسط سردفتران ودفتریاران خواهد بود."

ماده 4- عبارت "...فرارسیدن موعد " ،قبل از بازنشستگی ،تاکید غیرضروراست وحذف آن خللی به مفاد ماده وارد نمی سازد.علاوه براین پیشنهاد می شود به دلیل ابهامی که درتبصره ماده مرقوم وجود دارد ، بشرح زیراصلاح شود:

"تبصره سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وكانون نسبت به مطالبه مفاصاحساب های هرنوع بدهی  شغلی سردفتر ویا دفتریار، ازادارات دارائی وثبت محل اقدام  خواهند نمود."

ماده 5-دراین ماده عبارت "بازنشسته شدن " درجهت هماهنگی با عنوان آیین نامه ، به "بازنشستگی "اصلاح شود.

ماده 6- باتوجه به اینکه ماده مرقوم هیچ ارتباطی با مواد 4 و7 ندارد بلکه به منظوراستفاده ازمزایای مقرردراین آیین نامه وخاصه مزایای مقرردرمواد  10و12، موضوعیت خواهد داشت ،لذا پیشنهاد می شود ضمن تغییر شماره ومحل این ماده وبه منظور رفع ابهام ،متن ماده بشرح زیراصلاح شود :

ماده 6-"سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربه منظوراستفاده سردفتر ان ودفتریاران ازمزایای این آیین نامه ،یک نسخه ازحکم بازنشستگی ، استعفاء ، ازکارافتادگی ،انفصال دائم ، ویا سلب صلاحیت را حسب مورد به کانون ارسال می نماید.

ماده 7 باتوجه به عدم ارتباط فرازآخرماده مرقوم باصدرماده ، پیشنهاد می شود متن ماده تا"...موقت باشند" تمام شود.وبقیه ماده چون مربوط به احتساب موارد تعلیق وانفصال وخدمت وظیفه عمومی واسارت آزادگان جزء سنوات خدمت می باشد وجنبه تذكردارد ، بصورت تبصره ذیل ماده اضافه شود.تاهم ازشلوغی متن ماده جلوگیری شده وهم خواندن ورجوع به آن آسان شود.ضمنا عین این عبارت با اندکی تغییردرماده 12 تکرارشده که قبیح به نظرمی رسدوبهتراست ازتلفیق این دوعبارت ،متن واحدی تهیه ودرذیل یکی ازاین دوماده درج شود.متن پیشنهادی ذیل نقد ماده 12 خواهد آمد.

ماده 8- درسطرآخر ماده مرقوم ، كلمه مذكوربه كانون مركز برمی گردد درحالی كه منظور ماده ،"كانون محل" می باشد لذا كلمه "مذكور" به " محل " اصلاح شود. دلیل صحت این موضوع، رعایت این مهم درآخرین سطرماده 19 می باشد .

ماده 9-متن ماده مرقوم نیزابهام دارد لذا پیشنهاد می شود به شکل زیراصلاح شود" ماده 9-درصورتی که احرازشود سردفتران ویا دفتریاران دارای بدهی مسلم وقطعی مالی ویامالیاتی ناشی ازدوران تصدی خود می باشند  ویا ده درصد سهم کانون را پرداخت نکرده اند.کانون می تواند تاتسویه حساب کامل بدهی های مذکور ،25درصد ازحق بازنشستگی یا مستمری آنها را حسب مورد برداشت وبه مراجع ومبادی ذیربط پرداخت نماید."

ماده 10- پیشنهاد می شود متن این ماده بشرح زیراصلاح شود:"ماده 10-سردفترودفتریاراولی که به انفصال دائم ویا سلب صلاحیت محکوم شوند به شرط داشتن ده سال سابقه ، نسبت به مدت اشتغال ، استحقاق دریافت هشتاد درصد حق بیمه بازنشستگی ازتاریخ 12/08/1381 به عنوان مستمری خواهندداشت .سردفتریا دفتریاری که با بیش ازده سال سابقه مستعفی شود ،می تواند نسبت به مدت اشتغال مستمری دریافت نماید وچنانچه بطورموقت معلق ویا منفصل شوندحداکثرتایک سال ازتاریخ تعلیق یا انفصال ، حق بیمه بیکاری ازکانون مرکز دریافت خواهند کرد."

 

ماده 12- این ماده بسیا رمطول بوده وعلاوه برآن مشتمل بریک تبصره نیزهست لذا باتوجه به پیشنهادی که درماده 7 ارائه شدبه نظرمی رسد تکرارهمان عبارت با اندکی تغییر دراین ماده ازنظرفن قانون نویسی قبیح بوده وصحیح به نظرمی رسد .بنابراین پیشنهاد می شود عبارت ذیل ماده 12 بااندکی اصلاح تحت عنوان "خدمت وظیفه عمومی ومدت اسارت آزادگان قبل ویا بعدازاشتغال به منزله سابقه خدمت محسوب می شود " وبصوت یک تبصره درماده 7 درج شود وعبارت تکراری مذکورازمتن ماده 12 حذف شود.علاوه براین ها عبارت "حداکثرتایک سال " اجمال دارد زیرا شروع پرداخت مستمری نامعلوم است .

ماده 16-باتوجه به قبح تکراروترادف درقانون نویسی ، به جای عبارت "...براساس مقررات این آیین نامه .." ،فقط عبارت  " با آن " اضافه نماید زیرا کانون باید وضعیت همه را با این ایین نامه تطبیق نماید .لذا نیازی به تکرار آیین نامه درمتن یک ماده  نمی باشد.

ماده 17- بشرح زیراصلاح شود: "ماده 17- سردفتر ویا دفتریاردرسمتی که شاغل است طبق مقررات این آیین نامه بازنشسته خواهد شد.سابقه اشتغال سردفتر باعنوان دفتریاراول ازلحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت سردفتری محسوب خواهد شد."

ماده 21- متن ماده مرقوم بشرح زیرباید اصلاح شود زیرا کانون تهران درخصوص اعطای نمایندگی به استانها باید مکلف باشد نه مخیر ،چراکه  مشکل اصلی وفعلی تمامی کانونها وجوامع عدم ارائه خدمات سریع ویکسان بیمه ودرمان درسطح کشورمی باشد .

" كانون سردفتران تهران مكلف است به منظور ارائه خدمات مقرردرماده 20 كلیه اقدامات لازم رابعمل آورده وازجمله نسبت به انعقادهرنوع قرارداد باشركت های بیمه ویامراكزدرمانی ویاپزشكان سراسركشور اقدام نموده وهزینه های مربوط را ازمحل حساب بیمه تامین وپرداخت نماید.

دراستانهایی كه كانون تشكیل نشده ، كانون تهران مكلف است جهت ارائه خدمات مذكور ، نسبت به اعطای نمایندگی به هریك ازكانونهای استانی اقدام نماید .درچنین صورتی ،‌كانون مربوط مكلف است حداكثرظرف مدت ده روز كلیه اسناد ومدارك پرداختی رابطورمرتب به كانون تهران منعكس نماید."

ماده 22- درسطردوم ماده مرقوم قبل ازكلمه " ایجاد " ، كلمات ،" خرید ، احداث و.." اضافه شود زیرا بسیاری ازجوامع هنوز هیچ ساختمانی جهت اسکان ندارند.درسطر سوم ماده نیز بعد ازكلمه استانها ، عبارت " ....به پیشنهاد کانون یا جامعه سردفتری محل وباتوجه به تعداد دفاتر به تفكیك مراتب را ..." اضافه شود.زیرا ملاک تعیین بودجه برای کانونهای استانی ،تعداد دفاتر می باشد.ضمنا بودجه سالیانه وپیشنهادی جهت اداره هریک ازاستانها باید بانظروپیشنهاد کانون ویاجامعه سردفتری محل باشد نه کانون مرکز.زیرا دست کم درمورد کانونهای استانی ،ماده 58 قانون دفاتر توجیه کننده این پیشنهاد خواهد بود.

ماده 23- درسطرسوم ماده مرقوم بجای عبارت " یك موسسه حسابرسی " عبارت " یكی ازموسسات حسابرسی " اضافه شود.مضافا بجای حق الزحمه وپاداش ، صرفا پرداخت حقوق درج شود .زیرا قرارنیست به شخصی خارج از اعضاء کانون وبعنوان ناظر، حق الزحمه وپاداش بصورت توامان پرداخت شود .

ماده 24- باتوجه به بدیهی بودن نسخ آیین نامه قبلی بعدازتصویب آیین نامه جدید ،لذانیازی به نگارش ماده به شکل فعلی نمی باشد.ودرقوانین جدید نیز به منظور رعایت الزامات قانونی ناشی تنقیح قوانین ومقررات کشوری ،صرفا به منسوخ بودن قوانین ومقررات قبلی دریک ماده تصریح می شود نمونه به کارگیری این شیوه جدید قانون حمایت خانواده مصوب 1392 می باشد . مضافا تکرار عبارت "آیین نامه " درمتن ماده ازنظر فن قانون نویسی قبیح است .وعلاوه براین  به جای كلمه "لغو" ، واژه  "نسخ " ، كه ازنظر حقوقی دقیق تراست ، باید استفاده شود.

لذامتن پیشنهادی ماده 24 بشرح زیر ارائه می شود:

"ماده 24-آیین نامه بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1/08/1382 واصلاحیه های بعدی آن نسخ می شود.

 

صولت یاوری سردفتراسنادرسمی 116 اصفهان جمعه نهم خرداد ماه 1393


 

 [ جمعه 9 خرداد 1393 ] [ ساعت 22 و 31 دقیقه و 13 ثانیه ] [ سید صولت یاوری سردفتر 116 اصفهان ] [ نظرات() ]