تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 459-شخصی در فروردین ماه سال جاری با در دست داشتن شناسنامه المثنی به دفترخانه مراجعه و با ارائه یک فقره فیش واریزی مسکن مهر تقاضای تنظیم وکالتنامه فروش و انتقال امتیاز مسکن مهر بانضمام سند اقرارنامه مبنی بر صرفنظر از حقوق و امتیاز مسکن مهر بنام وکیل نمود که این دفترخانه مطابق ضوابط و مقررات و مدارک تسلیمی مبادرت به تنظیم و نهایتاً تایید سند نمود حال کاشف بعمل امده که شخص مراجعه کننده شخصی دیگر بوده که احتمال دارد بعلت شباهت قادر به تشخیص و تمیز نبوده ام!

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

459-شخصی در فروردین ماه سال جاری با در دست داشتن شناسنامه المثنی به دفترخانه مراجعه و با ارائه یک فقره فیش واریزی مسکن مهر تقاضای تنظیم وکالتنامه فروش و انتقال امتیاز مسکن مهر بانضمام سند اقرارنامه مبنی بر صرفنظر از حقوق و امتیاز مسکن مهر بنام وکیل نمود که این دفترخانه مطابق ضوابط و مقررات و مدارک تسلیمی مبادرت به تنظیم و نهایتاً تایید سند نمود حال کاشف بعمل امده که شخص مراجعه کننده شخصی دیگر بوده که احتمال دارد بعلت شباهت قادر به تشخیص و تمیز نبوده ام![ شنبه 28 تیر 1393 ] [ ساعت 18 و 51 دقیقه و 23 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]