تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 500- برای تنظیم سند قطعی غیرمنقول ملکی که نسبت به سه دانگ آن دارای بانضمام ثمنیه آعیانی و نسبت به سه دانگ دیگر شامل باستثناء ثمنیه اعیانی می شود چگونه باید در سامانه عمل کرد چون سامانه فقط یک حالت را پوشش می دهد (یا بانضمام ثمنیه اعیانی یا باستثناء ثمنیه اعیانی). حال راهکار چیست؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

500- برای تنظیم سند قطعی غیرمنقول ملکی که نسبت به سه دانگ آن دارای بانضمام ثمنیه آعیانی و نسبت به سه دانگ دیگر شامل باستثناء ثمنیه اعیانی می شود چگونه باید در سامانه عمل کرد چون سامانه فقط یک حالت را پوشش می دهد (یا بانضمام ثمنیه اعیانی یا باستثناء ثمنیه اعیانی). حال راهکار چیست؟


[ سه شنبه 18 آذر 1393 ] [ ساعت 12 و 41 دقیقه و 25 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]