تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | ساعت 21 و 52 دقیقه و 24 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات

بنام خدا

نقدی برآیین نامه بیمه وبازنشستگی پیشنهادی کانون تهران

باتوجه به نظرخواهی  بعمل آمده کانون تهران درخصوص ارائه هرنوع نقد ونطر درمورد پیش نویس آیین نامه بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسنادرسمی ،ونظربه اهمیت موضوع برای کل خانواده نویسندگان راست کار، قبل ازانقضاء مهلت مقرر 10/03/1393،برخی نظرات وپیشنهادات اصلاحی بشرح زیر اعلام می شود..ضمنا لازم میدانم مراتب تشکرخودرا اززحمات مجموعه کانون تهران وخاصه تدوین کنندگان متن پیشنهادی اعلام نمایم زیرا علیرغم اجمال وکاستی های موجود درقوانین مورد عمل ، متن مناسبی با نوآوریها واصلاحات مفید ارائه داده اند.ذکراین نکته ضروی است که نقدوبررسی وذکر کاستی ها بسی ساده ترازتدوین ونوشتن وگردآوری است زیرا نقاد برسرشکارآماده، آنهم درمنطقه ای حفاظت شده فرود می آید وبه نوعی آماده خوراست .درحالی که تدوین ونگارش وارائه بسیاردشوارتراست وشجاعتی می طلبد که گوشه نشینانی چون صاحب این قلم شاید فاقد آن باشند .به هرروی ذکرنواقص وکاستی ها توسط نقاد صرفا به قصداصلاح وازسرخیرخواهی است وهرگزنافی ارزش کارتهیه کنندگان نبوده ونیست .علاوه براین ها ،این نقدوبررسی صرفا ازمنظرحقوقی است ولذا سایرهمکاران وصاحب نظران ازمنظرمقررات بیمه ودرمان وسایراموراجرائی چنانچه کاستی های دیگری ملاحظه نموده اند مراتب را به کانون تهران منعکس فرموده وذیل این نوشته نیز خطاهای نگارنده راکه قطعا کم هم نیست ،متذکرشوند.روش کاردراین نوشتار ،نقدوبررسی ماده به ماده بود وموادی که مورد نقدواقع نشده اند یا اشکالی ملاحظه نشده ویا بنده نیافته ام مضافا درابتداقصدداشتم تمام متن آیین نامه پیشنهادی رانوشته وذیل هرماده نقد وبررسی کنم ولی بدلیل طولانی  وملال آورشدن متن نهائی ازاین کارمنصرف شدم لذا همکاران به منظوربررسی این نوشته ، متن آیین نامه را ملاحظه ونقد هرماده راحسب مورد مطالعه وبررسی فرمایند.

 

 

اشكالات ماده یك :

1-  در قسمت 1-1 ، عبارت "ازقانون و"دراین آیین نامه" باتوجه به ذكرَآن درمتن ماده ،زائد به نظرمی رسد .زیرا تكرارغیرضروردرقانون نویسی قبیح است .

لذابند1-1 بدین شرح اصلاح شود:قانون : منظورقانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران و....................می باشد "

2-  دربند 2-1 بجای "است "، "می باشد" قید شود تا فعل همه جملات یكسان شود.

3-  بند 3-1 بشرح زیراصلاح شود"دفاتر : منظور ،دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده یك قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 می باشد ."

4-  دربند4-1 كاربرد كلمه "پوشش "به تنهائی وبدون هرنوع قرینه ،دارای ابهام است .كلمه "مندرجات "وكلمه"حمایت "،نیززائد است . لذا متن این بند به این  شرح اصلاح شود: بیمه : نوعی پوشش حمایتی الزامی است كه برمبنای قانون واین آیین نامه ، سردفتران ودفتریاران.اسنادرسمی ............ومسئولیت مدنی مورد پشتیبانی قرارمی دهد.

5-  دربند7-1 قسمت ب وج ، كلمه سن قبل از22و18 اضافه شود تارفع ابهام شود.

6-  بند1-9 نیزابهام دارد لذا پیشنهاد می شود بعدازعبارت "....عائله تحت تکفل آنها ...."،عبارت "...فراهم می نماید.."درج شود تاجمله کامل شود وسپس درجهت شمارش حمایت ها ومساعدت ها  ،عبارت "...که ازقبیل پرداخت وام ....................وتنظیم اوقات فراغت آنها می باشد." ،عینا درج شود تااشکال عبارتی وابهام ماده بدین ترتیب مرتفع شود.

7-  دربند10-1 درسطردوم قبل از"خواهد شد" ، حرف " یا " اضافه شود.وعبارت "دریكی ازبانكهای دارای مجوز ازبانك مركزی جمهوری اسلامی ایران " بدلیل بدیهی بودن موضوع ،حذف وبجای آن  عبارت "دریكی ازبانكهای دولتی ویاخصوصی " درج شود.زیرا اطلاق عنوان بانك ،وفعالیت تحت این عنوان منوط به اخذ مجوز ازبانك مركزی است .ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانكهای غیردولتی مصوب 1379 نیزموید این امرمی باشد . همین اشكال درمورد بند12-1 نیزصادق است وبایستی عینا طبق این بند اصلاح شود.

اشكالات ماده 2

1-  باتوجه به اینكه تاخیردرپرداخت وجوه عمومی طبق قسمت یك بندالف ماده 29آیین نامه قانون دفاتراسنادرسمی پیش بینی شده ودرصورت تاخیردرپرداخت زاید بریك هفته سردفتربه مجازات مقرردربندب وتاخیرزائد برپانزده روزبه مجازات مقرردربندج محكوم خواهد شدلذا باتوجه به ابهام متن پیشنهادی وابهامات مندرج دركل ماده 29 ،پیشنهاد می شود متن ماده مرقوم بعدازعبارت " اعلام نمایند ." بشرح زیراصلاح شود: "...اعلام نمایند.عدم پرداخت ،تاخیر ویاكسرپرداخت ده درصد مرقوم حسب مورد مشمول مجازات مقرردربندهای الف ،ب ویا ج ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون دفاتراسنادرسمی خواهدبود." ضمنا صرف ،"عدم اعلام"،بدلیل ناعادلانه بودن مراتب، تخلف محسوب نمی شود وبدین لحاظ نیزازمتن ماده پیشنهادی حذف شده است .

ماده 3- مفاد این ماده محل اشكال وفاقد محمل قانونی است زیرا محروم نمودن سردفتروعائله تحت تكفل وی به صرف عدم اعلام مشخصات افراد تحت تكفل ،خلاف قانون است .بویژه آن این وجوه متعلق به سران دفاترمی باشد .لذا متن ماده مرقوم بشرح زیر وباحالت اخباری وتوجیهی اصلاح شود:

"ماده 3- استفاده ازمزایای این آیین نامه وصدوردفترچه بیمه ، منوط به اعلام عائله تحت تكفل ،توسط سردفتران ودفتریاران خواهد بود."

ماده 4- عبارت "...فرارسیدن موعد " ،قبل از بازنشستگی ،تاکید غیرضروراست وحذف آن خللی به مفاد ماده وارد نمی سازد.علاوه براین پیشنهاد می شود به دلیل ابهامی که درتبصره ماده مرقوم وجود دارد ، بشرح زیراصلاح شود:

"تبصره سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وكانون نسبت به مطالبه مفاصاحساب های هرنوع بدهی  شغلی سردفتر ویا دفتریار، ازادارات دارائی وثبت محل اقدام  خواهند نمود."

ماده 5-دراین ماده عبارت "بازنشسته شدن " درجهت هماهنگی با عنوان آیین نامه ، به "بازنشستگی "اصلاح شود.

ماده 6- باتوجه به اینکه ماده مرقوم هیچ ارتباطی با مواد 4 و7 ندارد بلکه به منظوراستفاده ازمزایای مقرردراین آیین نامه وخاصه مزایای مقرردرمواد  10و12، موضوعیت خواهد داشت ،لذا پیشنهاد می شود ضمن تغییر شماره ومحل این ماده وبه منظور رفع ابهام ،متن ماده بشرح زیراصلاح شود :

ماده 6-"سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربه منظوراستفاده سردفتر ان ودفتریاران ازمزایای این آیین نامه ،یک نسخه ازحکم بازنشستگی ، استعفاء ، ازکارافتادگی ،انفصال دائم ، ویا سلب صلاحیت را حسب مورد به کانون ارسال می نماید.

ماده 7 باتوجه به عدم ارتباط فرازآخرماده مرقوم باصدرماده ، پیشنهاد می شود متن ماده تا"...موقت باشند" تمام شود.وبقیه ماده چون مربوط به احتساب موارد تعلیق وانفصال وخدمت وظیفه عمومی واسارت آزادگان جزء سنوات خدمت می باشد وجنبه تذكردارد ، بصورت تبصره ذیل ماده اضافه شود.تاهم ازشلوغی متن ماده جلوگیری شده وهم خواندن ورجوع به آن آسان شود.ضمنا عین این عبارت با اندکی تغییردرماده 12 تکرارشده که قبیح به نظرمی رسدوبهتراست ازتلفیق این دوعبارت ،متن واحدی تهیه ودرذیل یکی ازاین دوماده درج شود.متن پیشنهادی ذیل نقد ماده 12 خواهد آمد.

ماده 8- درسطرآخر ماده مرقوم ، كلمه مذكوربه كانون مركز برمی گردد درحالی كه منظور ماده ،"كانون محل" می باشد لذا كلمه "مذكور" به " محل " اصلاح شود. دلیل صحت این موضوع، رعایت این مهم درآخرین سطرماده 19 می باشد .

ماده 9-متن ماده مرقوم نیزابهام دارد لذا پیشنهاد می شود به شکل زیراصلاح شود" ماده 9-درصورتی که احرازشود سردفتران ویا دفتریاران دارای بدهی مسلم وقطعی مالی ویامالیاتی ناشی ازدوران تصدی خود می باشند  ویا ده درصد سهم کانون را پرداخت نکرده اند.کانون می تواند تاتسویه حساب کامل بدهی های مذکور ،25درصد ازحق بازنشستگی یا مستمری آنها را حسب مورد برداشت وبه مراجع ومبادی ذیربط پرداخت نماید."

ماده 10- پیشنهاد می شود متن این ماده بشرح زیراصلاح شود:"ماده 10-سردفترودفتریاراولی که به انفصال دائم ویا سلب صلاحیت محکوم شوند به شرط داشتن ده سال سابقه ، نسبت به مدت اشتغال ، استحقاق دریافت هشتاد درصد حق بیمه بازنشستگی ازتاریخ 12/08/1381 به عنوان مستمری خواهندداشت .سردفتریا دفتریاری که با بیش ازده سال سابقه مستعفی شود ،می تواند نسبت به مدت اشتغال مستمری دریافت نماید وچنانچه بطورموقت معلق ویا منفصل شوندحداکثرتایک سال ازتاریخ تعلیق یا انفصال ، حق بیمه بیکاری ازکانون مرکز دریافت خواهند کرد."

 

ماده 12- این ماده بسیا رمطول بوده وعلاوه برآن مشتمل بریک تبصره نیزهست لذا باتوجه به پیشنهادی که درماده 7 ارائه شدبه نظرمی رسد تکرارهمان عبارت با اندکی تغییر دراین ماده ازنظرفن قانون نویسی قبیح بوده وصحیح به نظرمی رسد .بنابراین پیشنهاد می شود عبارت ذیل ماده 12 بااندکی اصلاح تحت عنوان "خدمت وظیفه عمومی ومدت اسارت آزادگان قبل ویا بعدازاشتغال به منزله سابقه خدمت محسوب می شود " وبصوت یک تبصره درماده 7 درج شود وعبارت تکراری مذکورازمتن ماده 12 حذف شود.علاوه براین ها عبارت "حداکثرتایک سال " اجمال دارد زیرا شروع پرداخت مستمری نامعلوم است .

ماده 16-باتوجه به قبح تکراروترادف درقانون نویسی ، به جای عبارت "...براساس مقررات این آیین نامه .." ،فقط عبارت  " با آن " اضافه نماید زیرا کانون باید وضعیت همه را با این ایین نامه تطبیق نماید .لذا نیازی به تکرار آیین نامه درمتن یک ماده  نمی باشد.

ماده 17- بشرح زیراصلاح شود: "ماده 17- سردفتر ویا دفتریاردرسمتی که شاغل است طبق مقررات این آیین نامه بازنشسته خواهد شد.سابقه اشتغال سردفتر باعنوان دفتریاراول ازلحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت سردفتری محسوب خواهد شد."

ماده 21- متن ماده مرقوم بشرح زیرباید اصلاح شود زیرا کانون تهران درخصوص اعطای نمایندگی به استانها باید مکلف باشد نه مخیر ،چراکه  مشکل اصلی وفعلی تمامی کانونها وجوامع عدم ارائه خدمات سریع ویکسان بیمه ودرمان درسطح کشورمی باشد .

" كانون سردفتران تهران مكلف است به منظور ارائه خدمات مقرردرماده 20 كلیه اقدامات لازم رابعمل آورده وازجمله نسبت به انعقادهرنوع قرارداد باشركت های بیمه ویامراكزدرمانی ویاپزشكان سراسركشور اقدام نموده وهزینه های مربوط را ازمحل حساب بیمه تامین وپرداخت نماید.

دراستانهایی كه كانون تشكیل نشده ، كانون تهران مكلف است جهت ارائه خدمات مذكور ، نسبت به اعطای نمایندگی به هریك ازكانونهای استانی اقدام نماید .درچنین صورتی ،‌كانون مربوط مكلف است حداكثرظرف مدت ده روز كلیه اسناد ومدارك پرداختی رابطورمرتب به كانون تهران منعكس نماید."

ماده 22- درسطردوم ماده مرقوم قبل ازكلمه " ایجاد " ، كلمات ،" خرید ، احداث و.." اضافه شود زیرا بسیاری ازجوامع هنوز هیچ ساختمانی جهت اسکان ندارند.درسطر سوم ماده نیز بعد ازكلمه استانها ، عبارت " ....به پیشنهاد کانون یا جامعه سردفتری محل وباتوجه به تعداد دفاتر به تفكیك مراتب را ..." اضافه شود.زیرا ملاک تعیین بودجه برای کانونهای استانی ،تعداد دفاتر می باشد.ضمنا بودجه سالیانه وپیشنهادی جهت اداره هریک ازاستانها باید بانظروپیشنهاد کانون ویاجامعه سردفتری محل باشد نه کانون مرکز.زیرا دست کم درمورد کانونهای استانی ،ماده 58 قانون دفاتر توجیه کننده این پیشنهاد خواهد بود.

ماده 23- درسطرسوم ماده مرقوم بجای عبارت " یك موسسه حسابرسی " عبارت " یكی ازموسسات حسابرسی " اضافه شود.مضافا بجای حق الزحمه وپاداش ، صرفا پرداخت حقوق درج شود .زیرا قرارنیست به شخصی خارج از اعضاء کانون وبعنوان ناظر، حق الزحمه وپاداش بصورت توامان پرداخت شود .

ماده 24- باتوجه به بدیهی بودن نسخ آیین نامه قبلی بعدازتصویب آیین نامه جدید ،لذانیازی به نگارش ماده به شکل فعلی نمی باشد.ودرقوانین جدید نیز به منظور رعایت الزامات قانونی ناشی تنقیح قوانین ومقررات کشوری ،صرفا به منسوخ بودن قوانین ومقررات قبلی دریک ماده تصریح می شود نمونه به کارگیری این شیوه جدید قانون حمایت خانواده مصوب 1392 می باشد . مضافا تکرار عبارت "آیین نامه " درمتن ماده ازنظر فن قانون نویسی قبیح است .وعلاوه براین  به جای كلمه "لغو" ، واژه  "نسخ " ، كه ازنظر حقوقی دقیق تراست ، باید استفاده شود.

لذامتن پیشنهادی ماده 24 بشرح زیر ارائه می شود:

"ماده 24-آیین نامه بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1/08/1382 واصلاحیه های بعدی آن نسخ می شود.

 

صولت یاوری سردفتراسنادرسمی 116 اصفهان جمعه نهم خرداد ماه 1393


 

 تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | ساعت 21 و 31 دقیقه و 13 ثانیه | نویسنده : سید صولت یاوری سردفتر 116 اصفهان | نظراتتاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 | ساعت 15 و 47 دقیقه و 51 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | ساعت 00 و 11 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 | ساعت 10 و 35 دقیقه و 53 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 | ساعت 22 و 29 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 | ساعت 22 و 27 دقیقه و 49 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 | ساعت 22 و 26 دقیقه و 46 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 | ساعت 11 و 28 دقیقه و 43 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 | ساعت 09 و 37 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 | ساعت 08 و 45 دقیقه و 42 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات
متاسفانه در دوروز 5شنبه و شنبه سامانه ثبت آنی!!!امکان تنظیم هر نوع سندی را از اکثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور سلب کرد(روز 5شنبه تا ساعت حدود نه ونیم صبح وروز شنبه بطور کلی بجز یک چند دقیقه ای)...ودر این دو روز باز هم همانند روزهای اول دفاتر با چالش بزرگی روبرو شدند و مجبور شدند با ارباب رجوعانی که کمی صبور و منطقی اند تمام روز را از باب توجیه وارد بحث شوند و با آنانی که کاسه صبرشان لبریز شد ناخواسته وارد بحث و جدل شوند وشاهد توهینها والفاظی باشند که جرمش را دیگری صورت داده اما در دسترس مردم نیست تا پاسخگو باشد.راستی چرا؟تاکی باید شاهد این ناهنجاریها در امور دفاتر باشیم؟ودر قبال این ناهنجاریها بشنویم وتحمل کنیم حرفهایی را که تقصیری در آن نداریم؟تا کی باید شرمنده ارباب رجوعی باشیم که به او وعده امضاء سند در روز و ساعتی را دادیم اما برابر تقصیر دیگران نتوانستیم به وعده خود عمل کنیم؟چه کسی باید پاسخگوی اتلاف وقتی باشد که از مردم صرف میشود؟
چرا نباید کسانی که عامل این ناهنجاریها هستند معرفی و از مردم عذرخواهی کنند؟آیا دفاتر حق دارند بعلت خسارات روحی و روانی و حیثیتی و مالی که بواسطه این ناهنجاریها به آنها وارد می شود اعتراض داشته باشند؟راستی نکند در صورت ادامه داشتن این ناهنجاریها باز هم همانند روزهای اول ثبت آنی گناه این ناهنجاریها را بگردن دفاتر بیاندازید و آنها را ناوارد در کار و سخت افزارهای موجود در دفاتر را متعلق به عصر حجر بدانید که جوابگوی نیازهای عصر جدید نیست؟وبسیار سئوالات دیگر البته اگر باشد کسی که پاسخگو باشد.امید است در آینده دچار این ناهنجاریها نباشیم و امید است سازمانهای مربوطه در جریان این مشکلات و پیگیر جدی این امور باشند و...
بقلم جناب رضا شعبانی عضو تحریریه دانشنامه سردفتران


تاریخ : شنبه 27 اردیبهشت 1393 | ساعت 22 و 23 دقیقه و 17 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 | ساعت 09 و 58 دقیقه و 12 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 | ساعت 07 و 51 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات

اهانت به دفتریاران دفاتر اسناد رسمی در قسمت 58 سریال ستایش

متاسفانه رواج بی اخلاقی  در جامعه مدتی است شایع شده است و این بار  رسانه ملی در اقدامی دیگر دفتریاران اسناد رسمی ، نمایندگان سازمان ثبت را نشانه رفته است . دانشنامه سردفتران  ضمن محکوم کردن این اهانت آشکار به دفتریاران ، همکاران گرامی دفتریار و سردفتران وکانون سردفتران را به اقدامی هماهنگ در جهت پیگیری تا عذرخواهی مسئولین صدا و سیما  فرا می خواند .


تاریخ : یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 | ساعت 12 و 46 دقیقه و 07 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات
دفتریار بنده به مناسبت زایمان درخواست مرخصی طولانی مدت نموده . ثبت محل گفتند از هرخصی های ذخیره شده سالهای قبل چون استفاده نکرده ای از هر ماه مرخصی استحقاقی سالیانه فقط 15 روزش قابل استفاده است . من هرچه گشتم و سرچ کردم مستندی برای این مطلب نیافتم . فکر میکنم وضعیت سردفتر و دفتریار را با مستخدمین دولت قیاس کرده اند . از دوستان تقاضامندم اگر در این رابطه مطلب مفیدی دارند به اشتراک بگذارند تا استفاده کنیم . سوال این است : با توجه به آیین نامه مربوطه سران دفاتر و دفتریاران به ازاء هرسال یک ماه مرخصی استحقاقی دارند و از مجموع مرخصی های استفاده نشده به شرط آنکه متجاوز از 4 ماه نباشد میتوانند استفاده نمایند . حال واحد ثبتی معتقد است چنانچه سردفتر یا دفتریار از مرخصی در همان سال استفاده ننماید بعدا به ازاء هرسال فقط 15 روز مرخصی میتواند استفاده نماید. نظر دوستان و یا تجربه ایشان و یا روال واحد ثبتی محل چه بوده است ؟ پیشاپیش از مشارکت دوستان در بحث متشکرم.


تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393 | ساعت 11 و 52 دقیقه و 08 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتتاریخ : جمعه 19 اردیبهشت 1393 | ساعت 08 و 47 دقیقه و 57 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظراتبنده  و دوستان دیگر علیرغم مشغله های بسیار این روزها و معذوریت ها تصمیم گرفتیم در همایش اراک شرکت کنیم ، اما آنچه بنده را بر آن داشت بهر شکل شده در نشست اراک مشتاقانه شرکت کنم تعهد حرفه ای یا تعهد به حضور در نشست نیست که  بخاطر ادای احترام  به بزرگی و عظمت آقایان اخوان و کریمی و فریدنی شرکت میکنم و برای تجدید دیدار دوستانی مدتها ندیدمشان و دلم برایشان تنگ شده است .
وقتی لیست شرکت کنندگان در نشست را دیدم خوشحال شدم چون همیشه ...
دیدار نزدیک است ...


تاریخ : سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 | ساعت 21 و 07 دقیقه و 19 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات
به همت همکاران غرب کشور  (((اتاق فکر سردفتران ایران)))  در وایبر راه اندازی و همکاران گرامی در آن فضا به فعالیت حرفه ای و پرسش و پاسخ و طرح دیدگاهها ونظرات و تبادل اطلاعات مشغولند . از همکاران جهت شرکت در این شبکه اجتماعی دعوت بعمل می آید . برای استفاده از این شبکه اجتماعی لازم است نرم افزار وایبر را روی گوشیهای تلفن همراه خود نصب  نمائید .تاریخ : سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 | ساعت 20 و 06 دقیقه و 25 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات

نظر جناب مهدی نیکزاد دفتریار محترم دفتر2 شهرضا در پاسخ به این سوال :

طبق ماده 679 قانون مدنی  موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن

عقد لازمی شرط شده باشد و  طبق ماده پیش گفته عقد جایز وکالت به 2 نحو  آثار عقد لازم بر آن مترتب میشود :

 

1 -وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم باشدكه  در این صورت عقد وکالت جزء

عقد لازم شده واز آن تبعیت  میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی

توان برهم زد مثل وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک

 

2-عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع

یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم

الاتباع خواهد بود

 

اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثناء (فوت یا جنون طرفین واستعفای

وکیل )عبارتند از  :

 

1-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است

 

در اینصورت وکالت موضوع شق -1- همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل

وکیل نیست ولی در وکالت موضوع شق -2- با انحلال عقد لازم ،فقط شرط ضمن آن باطل شده و

عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که  جایزاست  برگشته و در این حالت موکل میتواند

آنرا فسخ نماید .

 

الف-اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل

فسخ از سوی موکل است

 

ب-از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده 683

قانون مدنی

 انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد بشرح ذیل می باشد  :

 

1-اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین

میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل شخص

ثالث بوده و  قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت

 

2-اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع

قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده 4 قانون

اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط

قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود وادامه طبق بند یک طرق انحلال

 

 

3-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر

شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند

،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث )

میتواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند

اما درخصوص موارد ذکر شده

در متن اسناد :

 

1-اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل

وکیل را ازخود سلب وساقط نمود) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست واگرچه بعضی

از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده وماده 10 قانون مدنی این شرط را نیز لازم

الوفاء میدانند اما این نظر در مراجع قضائی ورسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این

عزل وکیل از سوی موکل به عقیده اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است

ودر صورت اعتراض وکیل ،وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده وثابت کند این شرط

ضمن عقد لازمی بوده است .

 

2-اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل

را خواهد داشت

 

3-اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره ،عقدوکالت خود

بخود منتفی میگردد

 

 

4-در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود

دارد :

 

الف- عده ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون مدنی نافذنمی دانند ولی بعضی

دیگر استدلال میکنند چون این شرط ، فقط سلب مورد خاصی از

حقوق است شامل حکم ماده فوق

نمی گردد وطرفین بر اساس

اراده آزاد طرفین وماده 10 قانون مدنی میتوانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد

نمایندوبطورکلی به عقیده این عده هر حقی را که قابل

انتقال یا اسقاط باشد میتوان حق تمتع یا اجراء آن را از خود سلب نمود

 

در پایان راحت ترین طریق انتفای وکالت بلاعزل استفاده از ماده 683 قانون مدنی است

ودر صورت اعتراض وکیل ، بار اثبات موضوع از طریق

مراجع قضائی به عهده وکیل خواهد بود .

مهدی نیكزاد -دفتریار2دفتر2شهرضا

>تاریخ : دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 | ساعت 19 و 55 دقیقه و 49 ثانیه | نویسنده : گرمستانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 45 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.